Power BibleCD

Power BibleCD

Power BibleCD dễ thôi--hãy dùng Windows ứng dụng cho Christian Bible học
Người dùng đánh giá
4.0  (30 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.6
Phiên bản mới nhất:
5.9.1.1 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Power BibleCD dễ thôi--hãy dùng Windows ứng dụng cho Christian Bible học.
Tính năng như trôi tham khảo, bay Mạnh của definitions, một bài học biên tập, và nhanh Thánh việc tìm kiếm sẽ giúp anh vượt nhất trong kinh Thánh của ông nghiên cứu thời gian.
Cái Power Thánh CD-ROM gồm 22 Thánh tamasi, đằng 10 Thánh các từ điển, đằng 10 topical giới thiệu, đằng 20 commentaries, và kết thúc 700, 000 tham khảo.
Thông tin được cập nhật vào: